chan-gia-thao-khop-co-chan

Chân giả tháo khớp cổ chân

Nội dung mô tả chân giả tháo khớp cổ chân

Thông tin chi tiết

Hình 1: Mẫu chân giả tháo khớp cổ chân. Lót socket mềm, socket cứng compositer

Hình 2: Mỏm cụt chân giả tháo khớp cổ chân

Hình 3: Chân giả tháo khớp cổ chân hoàn thiện

Hình 4: Kiểm tra khả năng chịu đựng của mỏm cụt

Hình 5: Chân giả tháo khớp cổ chân hoàn thiện

Sản phẩm liên quan